PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Kanał YT UM Leszno

Statut Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, zwany dalej „Klubem” jest terenową

jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego posiadającą osobowość prawna.

§ 2

Klub działa na terenie miasta Leszna w środowisku akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej i pracowników szkół wyższych.

§ 3

Siedziba Klubu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, ul. Mickiewicza 5.

§ 4

Klub działa w oparciu o Statut AZS oraz posiada własny zarejestrowany Statut.

§ 5

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Klub współtworzy Organizacje Środowiskową AZS Poznań.

§ 7

1. Klub używa godła, barw flagi i znaków organizacyjnych AZS.

2. Godłem Klubu jest biały gryf na zielonym polu.

3. Klub używa pieczęci podłużnej z nazwa oraz adresem Klubu, a także pieczęci okrągłej z godłem w środku i nazwa Klubu na obwodzie.

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 8

Celem Klubu jest:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej,
 2. Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim oraz osiąganie mistrzostwa sportowego swoich członków,
 3. Powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego Klubu, szkoły wyższej i środowiska,
 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Klubu zgodnie z tradycjami AZS,
 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 6. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 7. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej;
 8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 9. Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
 10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej sie,
 11. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działano wspomagających rozwój demokracji.

§ 9

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki,
 2. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granica
 3. Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji,
 4. Organizowanie obozów sportowych, adaptacyjnych, integracyjnych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 5. Tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych,
 6. Promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki,
 7. Współdziałanie z władzami uczelni, samorządem studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi,
 8. Współprace z jednostkami uczelni zajmującymi sie problemami kultury fizycznej,
 9. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi,
 10. Utrzymywanie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granica,
 11. Prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 10

Do prowadzenia bieżącej działalności Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. honorowych,
 4. wspierających.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy szkół wyższych oraz inne osoby pełnoletnie przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, za zgoda ustawowych opiekunów.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu akademickiego. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Klubu.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością AZS i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klub po uregulowaniu wszystkich zobowiązań,
 2. Skreślenia uchwała Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania z opłata składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 3. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sadu koleżeńskiego.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni maja prawo:

 1. wybierać i być wybranym do władz Klubu,
 2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności Klubu oraz korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu na zasadach określonych we właściwych regulaminach,
 3. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności AZS i domagać się ich rozpatrzenia,
 4. nosić odznakę z godłem AZS,

2. Członkowie uczestnicy maja wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi maja wszystkie prawa członków zwyczajnych.

4 Członkowie wspierający maja prawo:

 1. korzystać z obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 2. zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego.

§ 15

Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:

1. Chronić dobre imię AZS-u, Klubu, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowywać nienaganna postawę moralna i obywatelska,

2. Przestrzegać Statutu i uchwał władz AZS-u, a także Statutu i uchwał władz Klubu,

3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,

4. Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym AZS,

5. Systematycznie opłacać składki członkowskie.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 16

1. Władzami Klub są:

  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd Klubu,
  3. Sad Koleżeński,
  4. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz Klubu trwa 2 lata.

§ 17

1. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nie ujęte w Statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

2. Uchwały wszystkich władz Klubu są podejmowane zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie

§ 18

1. Najwyższa Władza Klubu jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 30 dni przed Zebraniem.

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się:

 1. na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek Zarządu Głównego AZS,
 4. na wniosek Organizacji Środowiskowej AZS
 5. na wniosek 1/3 członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. z głosem decydującym: członkowie Klubu / delegaci sekcji według klucza ustalonego przez Zarząd Klubu,
 2. z głosem doradczym: członkowie ustępujących władz, członkowie honorowi, osoby
 1. zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie założeń polityki finansowej oraz programu działalności Klubu,

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego,

3. Dokonywanie oceny działalności Klub oraz uchwalanie absolutorium Zarządowi Klubu,

4. Wybór Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków Sadu

Koleżeńskiego, delegatów na Walne Zebranie Organizacji Środowiskowej AZS oraz na Zjazd AZS,

5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub członków Klubu,

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

7. Uchwalanie Statutu Klubu oraz jego zmian,

8. Nadawanie godności członków honorowych Klubu.

Zarząd

§ 22

1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i 4 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd wybiera ze swojego grona 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Klub na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Klubu do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz ustalanie zasad współpracy z zagranica,

3. Uchwalanie planów działania i budżetu oraz zarządzanie majątkiem oraz funduszami Klubu,

4. Powoływanie sekcji sportowych Klubu

5. Powoływanie organów społecznych o charakterze doradczym i uchwalanie regulaminów ich funkcjonowania,

6. Nadzór nad praca biura kierowanego przez sekretarza,

7. Przyjmowanie członków oraz skreślanie z listy członków Klubu,

8. Ustalanie przepisów wewnętrznych,

9. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Klubu,

10. Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania,

11. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do innych władz.

§ 24

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz nadrzędnych AZS oraz zaproszeni goście.

3. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji.

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony do tego wiceprezes.

5. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.

6. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes lub upoważniony do tego wiceprezes Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klub.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Klubu ani pracownikami Klubu.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

4. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Główna Komisje Rewizyjna AZS.

§ 27

Do zadań Komisji należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu,

2. Przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,

3. Opiniowanie sprawozdania finansowego Klubu,

4. Przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Sad Koleżeński

§ 28

1. Sad Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Sad Koleżeński wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

3. Szczegółowy tryb postępowania przed sadami koleżeńskimi określa regulamin uchwalony przez Główny Sad Koleżeński AZS.

§ 29

Do zadań Sadu Koleżeńskiego należy:

 1. orzekanie w sprawach przewinień koleżeńskich popełnionych przez członków Klubu,
 2. rozstrzyganie sporów powstałych miedzy członkami Klubu,
 3. podejmowanie działano ugruntowujących poszanowanie przez członków Klubu
 1. postanowień Statutu, zasad etyki oraz współżycia społecznego w działalności AZS, jak również działano zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób szkodę
 2. dobremu imieniu AZS.

Rozdział VI

Wyróżnienia i kary

§ 30

1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarna i wydajna prace na rzecz Klubu, Zarząd może przyznać członkom następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę,
 2. dyplom,
 3. nagrody,
 4. odznakę honorowa Klubu.

2. Zarząd może wystąpić do władz nadrzędnych AZS, władz państwowych oraz innych instytucji i organizacji o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami i regulaminami.

§ 31

1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz zarządzeń władz Klubu, naruszanie

zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę AZS stanowią przewinienia koleżeńskie.

2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sady Koleżeński i może one wymierzać następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. zawieszenie w prawach członkowskich,
 4. zakaz pełnienia funkcji we władzach AZS wszystkich szczebli na czas określony,
 5. wykluczenie z grona członków AZS.

2. Szczegółowe zasady postępowania przed sadami koleżeńskimi AZS określa Statut AZS oraz właściwe regulaminy.

§ 32

W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmian barw klubowych orzeka Zarząd Klubu w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Klubu

§ 33

1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z imprez
 3. dotacje,
 4. darowizny i zapisy,
 5. dochody z majątku,
 6. dochody z działalności
 7. inne wpływy.

3. Zbywanie, likwidacja i obciążanie majątku Klubu wymaga zgody Zarządu Głównego AZS. Szczegółowe zasady określa uchwała Zarządu Głównego AZS.

4. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub
 1. pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 2. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wykorzystanie majątku wynika bezpośrednio ze statutowych celów określonych w niniejszym Statucie;
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 35

Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu Klubu wymagany jest podpis dwóch osób spośród następujących: Prezes, upoważniony do tego wiceprezes, skarbnik, sekretarz.

Rozdział VIII

Sprawy organizacyjne

§ 36

1. W czasie trwania kadencji, władze Klubu mogą odwołać ze swojego grona członków (z wyjątkiem Prezesa), którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub swoim postępowaniem naruszyli statut lub dobre imię AZS.

2. W przypadku powstania wakatu w składzie organów władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 pierwotnej liczby członków.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz o więcej niż 2/5 pierwotnej liczby członków, należy w terminie do trzech miesięcy dokonać ponownego wyboru na Walnym Zebraniu.

4. W przypadku ustąpienia, zawieszenia lub niemożności pełnienia funkcji w Zarządzie, organ ten powierza pełnienie funkcji innemu członkowi, na czas do następnych wyborów do władz.

Rozdział IX

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 37

Zmiana Statutu Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 38

1. Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o Klubu, Majątek pozostaje majątkiem AZS, a dysponuje nim Zarząd Główny.

Leszno, 15.11.2010r.